Datapolicy - Hantering av personuppgifter

Inledning

Med "Eriksviks Hamn AB", "vi" och "oss" avses i denna Datapolicy (”Datapolicy”) de som tillhandahåller tjänsterna ("Tjänsterna") på denna hemsida ("Hemsida") tillsammans med våra tjänsteleverantörer.

I denna Datapolicy förklaras: Detta för att du ska kunna ta tillvara dina rättigheter och vi ska vara fullkomligt transparenta gällande hanteringen av dina personuppgifter. Vi värnar till det yttersta om din integritet.

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges i denna policy.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som kan komma att behandlas avser främst uppgifter som du, direkt eller indirekt, lämnar till oss. Vi behandlar personuppgifter för att hålla ett säkert och aktuellt kundregister. Vi samlar in personuppgifter från dig när du:

Ändamål med behandlingen av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

Personuppgifter

Grund för behandlingen

Identifieringsuppgifter som:
Namn, Kundnummer, Personnummer, E-postadress, Telefonnummer, Registreringsnummer, Fordonets kännetecken
Kontaktuppgifter som:
Adress, E-postadress, Telefonnummer
Transaktionsuppgifter som:
Typ av betalsätt och tid för dessa
Tjänsteuppgifter som:
PlatsID, Område, Periodicitet
Avtal. Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att Vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig enligt villkoren för Tjänsterna. Personnummer behandlas i syfte att säkerställa säker identifiering av dig.
Bevarandetid: Uppgifterna sparas under den tid som krävs för laglig grund (GDPR).

Dina rättigheter

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

Begära registerutdrag

Du har rätt att en gång per kalenderår begära att få en bekräftelse från oss om de personuppgifter vi behandlar som rör dig (registerutdrag).

Rätt till rättelse

Om du anser att registrerade personuppgifter hos oss är felaktiga eller ofullständiga kan du begära rättelse av dina personuppgifter genom att kontakta oss.

Motsätta behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse av skäl som gäller för din specifika situation. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att få din personuppgifter raderade (om vi inte är skyldiga enligt lag att bevara hela eller delar av uppgifterna). Observera dock att vi då sannolikt inte längre kan tillhandahålla tjänsterna åt dig.

Rätten till dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig och överföra dessa till någon annan (dataportabilitet). Skillnaden mellan dataportabilitet jämfört med registerutdrag är endast de uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av lagliga grunder, genom t.ex. avtalet med dig.

Säkerhet

Vi tar frågan om säkerhet för dina personuppgifter på största allvar. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Tillgång till information är begränsad på olika sätt (med t.ex. användarauktorisation och lösenord, som endast tilldelas de anställda som behöver access för att utföra sina arbetsuppgifter). Andra säkerhetsåtgärder inkluderar kryptering, ip-blockar, brandväggar samt fysiska begränsningar och restriktioner för åtkomst till byggnader och filer.

Överföring av personuppgifter

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter kan vi dela personuppgifter med våra tjänsteleverantörer. Dessa tjänster är bland annat: informationstjänster, telefonitjänster, supporttjänster samt IT-tjänster, support, drift, förbättring, utveckling och tjänster för att hantera utskick. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter.

Övriga mottagare

Utöver ovanstående mottagare kan Vi i den utsträckning det är nödvändigt dela dina personuppgifter med följande mottagare:

Behandling av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter inom EU/EES. Om det sker att någon av våra underleverantörer befinner sig utanför EU/EES-området så ser vi till att det finns avtal som kräver att att mottagaren skyddar dina personuppgifter. Du har rätt att begära vilka tjänsteleverantörer som personuppgifterna överförs till och vad syftet är.

Kakor (s.k Cookies)

Vi hanterar vanligtvis inga cookies förrän du väljer att skapa ett konto, logga in eller genomföra en betalning. De cookies som används på hemsidan är endast de som är absolut nödvändiga för att få tjänsterna att fungera, såsom inloggningfuntionen och betalningar. Dessa cookies går inte att samtycka till eller att välja bort. Dom kan unvikas genom att inte använda våra tjänster eller stänga av cookies i webbläsaren.

Ändringar i Datapolicyn

Vi kan, från tid till annan, göra ändringar i denna Datapolicy. Om sådana ändringar görs, så kommer Vi att meddela dig om sådana förändringar via exempelvis Hemsidan eller med e-post. Vi rekommenderar att du regelbundet läser vår Datapolicy för ta del av den senaste versionen.

Kontakt

Frågor eller synpunkter besvaras på e-post: info@eriksvik.com
Senaste uppdaterad: 2023-02-15

Hitta till oss

Eriksvik ligger knappt 1 timme utanför Norrköping med optimalt läge i Sankt Anna och bara ett stenkast från Gryts skärgård.
Till oss kan du ta dig med bil eller båt.


Betal- och bokningssytem från: Hamnsystem.se